Calle Hermanos Segura Covarsi, 3

06011 Badajoz

Teléfono: 623 33 55 00